• hongo 800x1020-ph
  • hongo 800x1020-a-ph
  • hongo 800x1020-b-ph
  • hongo 800x1020-c-ph
  • hongo 800x1020-d-ph
  • hongo-800x1020-e-ph

چربیگیر الکتریکی 200

برای قیمت تماس بگیرید

پس از مرحله چربیگیری گرم جهت پاک کردن ضایعات روغن و واکس باقی مانده بر روی قطعات و تمیز شدن حفره ‌ها و خلل و فرج‌های سطح قطعه

برای قطعات آلومینیوم، سرب توصیه نمی‌شود.