• hongo 800x1020-ph
  • hongo 800x1020-a-ph
  • hongo 800x1020-b-ph
  • hongo 800x1020-c-ph
  • hongo 800x1020-d-ph
  • hongo-800x1020-e-ph

چربیگیر گرم برنج و سرب

برای قیمت تماس بگیرید

  • چربیگیر و شست وشو کننده صنعتی با قدرت پاک‌کنندگی و روغن بری بسیار زیاد، مناسب برای پاک کردن روغن‌های تراش کشش و واکس‌های پرداختکاری
  • مخصوص قطعات برنج، سرب خشک و مسوار
  • دمای مورد نیاز: 2-10 دقیقه
  • از تماس با پوست پرهیز شود و نکات ایمنی مانند چکمه و دستکش و لباس کار رعایت شود.